Condicions generals

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ, PRESTACIÓ DE SERVEIS I COMPRAVENDA DE PRODUCTES ON LINE

Aquestes condicions generals regulen els termes i condicions pels que es regiran els contractes que s’atorguin entre The Personal Training Club (endavant “The Personal”) i les persones físiques o jurídiques (endavant clients) que contractin els productes o serveis de l’empresa, sense perjudici de les condicions particulars que puguin acordar les parts.

Primera.- Obligacions prèvies a l’inici del procediment de l’alta del servei

Abans que el client es doni d’alta o contracti la compra d’un producte i/o servei dels que ofereix “The Personal”, és necessari que llegeixi prèviament les condicions generals de contractació de prestació de serveis i compravenda atès que l’enviament de l’ordre de compra electrònica respecte d’un producte o servei implica l’acceptació de les condicions generals. En aquest sentit, abans que el client pugui enviar una ordre de compra es requerirà que accepti electrònicament les condicions generals i la informació relativa al tractament de dades personals.

Segona.- Identificació de les parts contractants

Aquestes condicions generals de contractació dels productes i dels serveis oferts al lloc web de “The Personal” estan subscrites, d’una banda, entre “The Personal”, amb domicili C/Na Maria Pla 2-6, primer pis, i amb numero de registre de comerç 928978 E, sota les diligències de prestació de serveis de la societat ESTATGES, SLU amb NRT: L-705845-R, i, d’una altra, l’usuari, les dades del qual són les que aquest ha facilitat físicament al estudi i/o al lloc web a través del formulari que “The Personal” ha posat a la seva disposició amb aquesta finalitat. S’entén com a usuari qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, utilitzi o gaudeixi de qualsevol dels productes o serveis oferts per “The Personal” o per intermediació del lloc web o que es registri com a usuari del lloc web.

Tercera.- Obligacions de l’usuari

 1. L’usuari declara ésser major d’edat i que té la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per tal de contractar els productes i serveis oferts per “The Personal” i per utilitzar la web de l’empresa d’acord amb les condicions generals que entén i accepta en la seva totalitat.
 1. Quan l’usuari accedeix a la plataforma per realitzar comandes de productes o serveis, el client accepta les obligacions següents:
 • Facilitar dades verdaderes, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat.
 • Facilitar dades verdaderes de la seva adreça electrònica, i de la seva tarja de crèdit.
 • El client accepta i entén que recaigui directament i exclusivament sobre ell mateix la responsabilitat de l’autenticitat, l’exactitud, la vigència i la veracitat de les dades facilitades ja que “The Personal”, sense perjudici de les tasques de verificació del caràcter correcte i adequat d’aquestes dades, no té mitjans per verificar i no verifica la identitat de l’usuari.
 • L’usuari entén i accepta que aquestes dades són necessàries per a la prestació dels serveis o per al subministrament dels productes contractats o subscrits. Posat cas que l’usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si “The Personal” tindrà motius fonamentats per dubtar de la veracitat, exactitud i integritat d’aquestes dades, “The Personal” podrà denegar-li l’accés i/o l’ús present o futur del lloc web o de qualsevol dels seus continguts, productes i/o serveis. L’usuari haurà d’actuar lleialment i de bona fe, així com proporcionar dades vertaderes i exactes en totes les seves relacions amb el prestador del servei.
 • Realitzar l’abonament de les quantitats corresponents a les operacions realitzades i les seves despeses d’enviament, en el seu cas, en el temps i manera que indiqui “The Personal” en cada cas.
 • No cedir el seu compte d’usuari.

Accés al compte d’usuari: Després del registre d’usuari a través del lloc web www.thepersonalandorra.com, l’usuari obtindrà les seves dades d’identificació (nom d’usuari i contrasenya), d’accés i de gestió del seu compte d’usuari, des del qual podrà realitzar en línia les adquisicions dels serveis de “The Personal”. El nom d’usuari es vincularà sempre a un compte de correu electrònic vàlid i actualitzat, i serà responsabilitat de l’usuari comunicar al prestador del servei qualsevol incidència que pugui afectar aquest compte de correu electrònic o el servei. Sense perjudici del compliment de tots els requisits tècnics i jurídics que puguin ser requerits a “The Personal” referent a això, l’usuari serà l’únic responsable d’escollir i d’indicar una contrasenya prou segura, així com de mantenir-ne la confidencialitat no cedint-la ni comunicant-la a tercers no autoritzats. “The Personal” no es poden fer responsables de l’accés no autoritzat al compte d’usuari per part de tercers, ni de les accions que aquests hi puguin realitzar, ni de la pèrdua o sostracció del compte per part de tercers. En relació amb aquesta qüestió, l’usuari es compromet a dur a terme totes les accions necessàries per salvaguardar la confidencialitat de les seves dades d’identificació, d’accés i de gestió del seu compte d’usuari a www.thepersonalandorra.com, incloent-hi, però no limitant-ne, la protecció adequada del compte de correu electrònic associat al seu compte d’usuari, la utilització de tallafocs o d’antivirus, etc.

Gestió del compte d’usuari: Mitjançant el nom d’usuari i la contrasenya, l’usuari podrà gestionar a través del seu compte totes les operacions disponibles relacionades amb el servei de “The Personal”.

Informació personal: L’usuari podrà consultar i/o modificar en tot moment la informació personal vinculada al seu compte. Qualsevol informació introduïda haurà de ser vertadera i exacta ja que, en cas contrari, THE PERSONAL TRAINING CLUB es reserva el dret a cancel·lar el compte d’usuari que contingui dades fraudulentes, inexactes o fictícies.

Informació relativa a les compres i a les operacions realitzades: Totes les transaccions que faci l’usuari es reflectiran en el seu compte d’usuari, que podrà consultar en qualsevol moment.

 • Utilitzar la plataforma i el servei de compravenda de productes i serveis d’acord amb la legislació andorrana vigent aplicable en la matèria.

Quarta.- Objecte  i descripció del servei

Aquestes condicions generals d’ús i de contractació tenen com a objecte regular la navegació a través de la web i els serveis que s’hi ofereixen, i suposen l’acceptació sense reserves per part de l’usuari de totes i cadascuna de les clàusules descrites.

“The Personal” es reserva el dret de modificar aquestes condicions generals d’ús i de contractació en qualsevol moment i sense avís previ a l’usuari mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a través del lloc web, sense perjudici d’assegurar el compliment dels contractes ja subscrits. 

“The Personal” es reserva el dret de modificar l’oferta comercial descrita al lloc web (productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei). Posat cas que hi hagi errors o informació inexacta al lloc web sobre qualsevol dels preus, dels productes o de la seva descripció, i que hagin motivat de manera directa la contractació de l’usuari, aquest tindrà dret a revocar la seva compra sense cap cost. Aquestes condicions generals de contractació es complementen i formen part integrant dels Termes i Condicions d’ús i de Contractació així com de la Política de Privacitat i de Protecció de Dades de caràcter personal d’aquest lloc web així com també d’aquelles condicions particulars que, si escau, siguin d’aplicació.

Tant l’accés i la navegació com la contractació de qualsevol dels productes oferts per “The Personal” en el lloc web requereixen, i per tant impliquen, l’acceptació expressa dels termes i condicions sense reserves per part de l’usuari, sigui o no un usuari registrat al lloc web de “The Personal”.

Cinquena.- INFORMACIÓ PRÈVIA A LA CONTRACTACIÓ

En el cas de contractació d’una prestació de serveis o de la compra de producte mitjançant la plataforma de l’empresa, el client haurà de procedir com segueix:

I. ALTA D’UN NOU/VA SOCI/A

 1. Un cop a la pàgina web www.thepersonalandorra.com anar al menú i clicar sobre “serveis”. Escollir la que millor s’adapti a les necessitats del client i clicar sobre l’opció “Donar-se d’alta”.
 2. A la següent pestanya clicar sobre l’opció “Vull donar-me d’alta/registrar-me”.
 3. Després de llegir el missatge d’inici clicar en “Continuar”.
 4. Emplenar reglament general de protecció de dades clicant sobre les caselles corresponents a cada apartat.
 5. Emplenar dades personals obligatòries (nom, cognoms, data de naixement, DNI/passaport/NRT, e-mail, mòbil i sexe) i clicar sobre “Continuar”.

En aquest mateix apartat l’usuari haurà de seleccionar les caselles de:

 • Donar permís a la instal·lació per enviar e-mails i sms promocionals (si vol)
 • Ha llegit i accepta els termes i condicions, l’avís legal i les condicions de la Política de Protecció de Dades (obligatori)
 1. Emplenar apartat de “Direcció” (direcció, parròquia, codi postal) i clicar sobre “Continuar”.
 2. Emplenar PAR-Q Test i clicar sobre “Continuar”.
 3. Emplenar “Dades bancàries” (titular del compte, entitat bancaria i IBAN), acceptar enviament de rebuts domiciliats i clicar sobre “Continuar”.
 4. Seleccionar un servei.
 5. Realitzar pagament mitjançant TPV virtual i confirmar pagament.
 6. Missatge final on s’indica que quan vingui al centre haurà de realitzar la foto, l’empremta i signar el document d’alta a la recepció del club.

II. REGISTRAR-SE A LA WEB COM A NOU CURSILLISTA/CONTACTE

 1. Anar a la pàgina web de www.thepersonalandorra.com i registrar-se amb l’opció “Vull registrar-me”. També es podrà clicar sobre aquesta opció després de seleccionar la compra o reserva d’una activitat dirigida o servei.
 2. Emplenar dades personals obligatòries (nom, cognoms, data de naixement, sexe, mòbil, e-mail i codi postal) i clicar sobre “Continuar”.

En aquest mateix apartat l’usuari haurà de seleccionar les caselles de:

 • Donar permís a la instal·lació per enviar e-mails i sms promocionals (si vol)
 • Ha llegit i accepta els termes i condicions, l’avís legal i les condicions de la Política de Protecció de Dades (obligatori)
 1. Escollir contrasenya i tornar-la a repetir al camp de sota on fica “Repetir contrasenya” i clicar sobre “Continuar”.
 2. Respondre al PAR-Q test i clicar sobre “Continuar”.
 3. Finalitzar amb missatge de benvinguda i clicar sobre “Següent” per redirigir a l’usuari al menú de soci on podrà veure:
 4. Les seves dades
 5. Els seus rebuts
 6. Documents generats
 7. Les seves reserves
 8. Notificacions
 9. Suggerències
 10. Queixes
 11. Qüestionari de Salut
 12. Tancar sessió
 13. Canviar la seva contrasenya
 14. Enviar e-mail de confirmació del seu registre, i comunicar-li que ja pot fer les seves compres/reserves.

III. RESERVAR UNA ACTIVITAT DIRIGIDA D’UNA PERSONA REGISTRADA NO SÒCIA

 1. Un cop a la pàgina web www.thepersonalandorra.com anar al menú i clicar sobre l’opció “Activitats dirigides”.
 2. Un cop dintre del planning d’activitats dirigides clicar sobre l’activitat dirigida que es vulgui reservar i clicar sobre “Comprar/Reservar”.
 3. Entrar emplenant “Nom d’usuari” (amb l’e-mail) i “Contrasenya”, i clicar sobre “Entrar”.
 4. Realitzar el pagament amb TPV virtual.
 5. Finalitzar amb missatge de final del procés de reserva i compra, on s’indica el nom de l’activitat, el dia i hora.
 6. Enviar e-mail de confirmació de la compra/reserva de l’activitat dirigida.

IV. RESERVAR/COMPRAR UN SERVEI PER UNA PERSONA REGISTRADA NO SÒCIA

 1. Un cop a la pàgina web www.thepersonalandorra.com anar al menú i clicar sobre l’opció “Serveis”.
 2. Un cop dintre dels serveis escollir el servei desitjat: UVA, lloguer de tovalloles, entrada puntual, massatges, proves físiques, activitats dirigides.
 3. Entrar emplenant “Nom d’usuari” (amb l’e-mail) i “Contrasenya”, i clicant en “Entrar”.
 4. Pagament amb TPV virtual.
 5. Finalitzar amb missatge de final del procés de reserva i/o compra del servei escollit.
 6. Enviar e-mail de confirmació amb els detalls de la compra/reserva del servei escollit.
 7. En cas de la compra d’un massatge o d’un abonament de massatges, l’usuari haurà de ficar-se en contacte directament amb el Josep Maria per agafar cita just després de realitzar la compra/reserva. El dia de la visita haurà de portar l’e-mail de comprovació del pagament.

V. PASSOS PER LLOGAR UNA GUIXETA PER UN SOCI/A

 1. Un cop a la pàgina web www.thepersonalandorra.com anar al menú i clicar sobre l’opció “Serveis”.
 2. Un cop dintre dels serveis escollir el servei de lloguer de guixetes i clicar sobre “Llogar guixeta”.
 3. Entrar emplenant “Nom d’usuari” (amb l’e-mail) i “Contrasenya”, i clicant en “Entrar”.
 4. S’obrirà el mapa físic de guixetes del vestidor corresponent al soci per sexe (home/dona). El soci/a haurà d’escollir la guixeta que vulgui clicant a sobre d’aquesta i clicant sobre “Seleccionar”.
 5. Pagament amb TPV virtual.
 6. Finalitzar amb missatge de final del procés de lloguer amb el número de guixeta i recordar que passi per recepció per agafar la clau i pagar el dipòsit de la clau de la guixeta. Recordar que ha de portar l’e-mail de confirmació per presentar-lo a recepció i adquirir la seva clau.
 7. Enviar e-mail de confirmació del lloguer de guixeta detallant pagament de la guixeta i la informació corresponent.

Sisena.- Tractament de dades personals

1.- Altes als serveis de “The Personal”.

Per a l’accés als productes oferts al lloc web de “The Personal”, per als que cal recopilar les dades de caràcter personal de l’usuari, s’entén que en completar i enviar qualsevol formulari incorporat en el lloc web, l’usuari facilita les seves dades personals lliurement i voluntària i consent i autoritza expressament que “The Personal” les reculli i les tracti automatitzadament ja que són necessàries per dur a terme les finalitats i els objectius que es detallen als Termes i Condicions.

2.- Protecció, recollida i tractament de les dades de caràcter personal de l’usuari de “The Personal” manifesta que les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari seran incorporades en fitxers dels quals ESTATGES SLU és responsable i seran tractades d’acord amb les disposicions normatives vigents en la matèria de dades de caràcter personal.

En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els drets d’accés, de rectificació, d’oposició, limitació i, si escau, de cancel·lació comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades físicament al domicili social, situat a C/Na Maria Pla 2-6, primer pis o enviant un correu electrònic a trainer@thepersonalandorra.com

Setena.- Prestació del servei

 1. Si les circumstàncies ho exigeixen, “The Personal” es reserven el dret de modificar les dates, els horaris, els programes o els intèrprets anunciats, així com de decretar la suspensió del servei. Una vegada pactat l’horari, no es podrà canviar ni retornar-ne l’import, excepte per cancel·lació del servei per catàstrofe, cas en què “The Personal” es compromet a la reubicació de la cita en una altra data a convenir amb el client. Això no obstant, posat cas que la suspensió es produeixi per causes fortuïtes o per causa major, no es donarà dret a reemborsar-ne el preu.
 2. “The Personal” es reserva el dret d’expulsar del recinte qui no compleixi aquestes condicions o es desentengui de les indicacions efectuades pel personal de l’organització.

III. No es permetrà l’entrada de públic a la sala durant les sessions personals. És potestat de “The Personal” permetre l’entrada a la sala a algun instructor o col·laborador del recinte.

 1. “The Personal” es reserva el dret d’admissió. El client es compromet a complir els requisits i les condicions de seguretat del recinte. “The Personal” no es fa responsable de la utilització indeguda de les instal·lacions i/o respecte del material emprat.
 2. Es prohibeix l’entrada al recinte de “The Personal” a menors de 14 anys.
 3. El client es compromet a ser respectuós amb els instructors i amb el personal del centre, a desconnectar els telèfons mòbils i tot tipus d’alarmes abans d’accedir al recinte, i a no menjar, beure o fumar a l’interior (excepte en les àrees habilitades amb aquesta finalitat). També es prohibeix l’entrada d’animals, excepte la dels gossos d’assistència.

VII. “The Personal” es reserva tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual del centre. Es prohibeix l’entrada al recinte de qualsevol objecte, substància o producte que “The Personal” consideri perillós o que estiguin prohibits per la normativa vigent.

VIII. A aquest efecte, i d’acord amb la Llei, el client autoritza a “The Personal” a efectuar les revisions o registres de persona i de tinences necessaris per tal de verificar que es compleixen les condicions d’accés.

 1. El client cedeix a “The Personal” els drets d’ús de la seva imatge que derivin de la seva participació en esdeveniments o activitats promogudes per dites empreses i per finalitats comercials o promocionals de “The Personal”.
 2. “The Personal” no es fa responsable de les pèrdues, robatoris, deterioraments, danys o perjudicis causats al portador o als seus objectes personals durant l’estada al recinte.
 3. Qualsevol reclamació relacionada amb la realització, suspensió, modificació o anul·lació del servei s’haurà d’adreçar a “The Personal” amb el rebut de pagament.

XII. Per a qualsevol dubte o consulta de “The Personal”, el client es pot adreçar a www.nextpersonal.com, trainer@nextpersonal.com , al telèfon +376 80 65 65 o directament a C/Na Maria Pla 2-6, primer pis.

Vuitena.-Procés de contractació

Els contractes signats per via electrònica seran plenament efectius i estaran previstos per a l’ordenament jurídic, sempre que concorri el consentiment i les altres exigències per a la seva validesa. Aquestes condicions de contractació estan a disposició de tots els clients de “The Personal” de manera lliure i gratuïta. L’accés al procés de contractació és completament gratuït, sense que hi hagi cap cost associat addicional, a part dels propis que el client tingui per a la seva connexió a Internet. Tots i cadascun dels productes i serveis oferts estan degudament descrits en la web del recinte, la qual sempre estarà a disposició dels clients.

El contracte entre “The Personal” i el client s’entendrà formalitzat tan bon punt l’empresa hagi rebut el pagament íntegre del producte o el servei. Es considera que la compra es fa efectiva en el moment en què el client clica el botó “Compra” o “Subscripció”. En aquest moment, s’entén que el seguiment de totes les fases del procediment de contractació electrònica i la inclusió de totes les dades sol·licitades suposa, juntament amb l’acceptació expressa final de les condicions, una manifestació clara i directa de la voluntat del client final d’acceptar les condicions generals de contractació. “The Personal”, com a prestadors de serveis de la societat ESTATGES, SLU emmagatzemarà en un suport durador el document electrònic en què es formalitzarà el contracte, al qual l’usuari podrà accedir mitjançant el vincle que se li facilitarà en el correu electrònic de confirmació que podrà ser imprès.

L’idioma en què es tramitarà el procediment de contractació i en el qual es formalitzarà el contracte serà el català.

Novena.- Tarifes i tipologies de pagament

Les tarifes dels productes oferts en el lloc web s’expressaran en euros i inclouran l’IGI corresponent. D’una banda, els preus vigents en el moment de la contractació dels serveis de “The Personal” podran consultar-se en tot moment i amb anterioritat al pagament en el lloc web durant el procediment de contractació dels serveis a través del compte d’usuari i, de l’altra, en el correu electrònic de confirmació de la compra del producte.

Els pagaments de les operacions realitzades a través del portal web es podran efectuar a través dels mitjans de pagament següents: targeta de dèbit o crèdit.

La compra serà efectiva per a “The Personal” un cop aquest rebi la confirmació de la compra per part de l’entitat bancària. Si el procés de compra s’interromp per qualsevol motiu o si l’import satisfet no arriba a la quantitat corresponent (incloent-hi les despeses de gestió i les comissions bancàries), “The Personal” suspendrà el procés informant-ne el client.

Desena.- Seguretat

La utilització de targeta de crèdit/dèbit com a mètode de pagament serà redirigit a través d’una connexió segura. Totes les compres o subscripcions que es realitzin a través de la pàgina web de “The Personal” són 100% segures. Les dades bancàries es remetran als nostres servidors de forma xifrada a través del protocol SSL (Secure Socket Layer) i es remetran en un entorn totalment segur al nostre banc sense quedar registrades en cap moment.

Onzena.- Cancel·lació i/o modificació

En el cas de cancel·lació per part del client, aquest s’haurà de posar en contacte amb l’empresa mitjançant correu electrònic trainer@thepersonalandorra.com com a mínim 72 hores abans de l’inici de la prestació del servei. Si el client cancel.la el servei abans de les 72 hores de realitzar-lo aquest, si ha abonat el preu de la classe,  té dret a la devolució de les quantitats abonades. No obstant, si la cancel·lació es produeix amb menys de 72 hores d’antelació a la data prevista de la realització de les classes o serveis contractats, l’empresa aplicarà una penalització consistent al 100% de l’import dels serveis contractats, no tenint dret al reemborsament de cap quantitat.

Si l’usuari no es presenta a la data i hora concertada prèviament, s’aplicarà una penalització del 100% de l’import total dels serveis contractats i tampoc tindrà dret a que li sigui reemborsada cap quantitat.

En el cas que el monitor, per motius de força major, no es presenti a la classe el dia i hora convinguts, el servei serà cancel·lat i STAGE haurà de retornar l’import total del preu del servei que el client hagi abonat.

En el cas que el client vulgui canviar l’activitat programada sense cap tipus d’avís previ en menys de 72 hores de la realització de la classe, aquest haurà de pagar l’activitat programada abans del canvi d’activitat. En cap cas el canvi de classe sense previ avis comportarà el reemborsament total o parcial de l’activitat programada ni cap altre tipus de compensació.

Dotzena.- Reclamacions i comunicacions

 1. L’usuari haurà de presentar les seves reclamacions i realitzar qualsevol altra comunicació al correu electrònic: trainer@thepersonalandorra.com

El client també pot presentar les seves reclamacions al Govern d’Andorra mitjançant el formulari o  full de queixa, reclamació i denúncia de consum.

Consultable en qualsevol moment a:  https://www.comerc.ad/reclamacions-consum

 1. Tota comunicació entre el Client i “The Personal” relativa a una Ordre de Compra i/o a una Confirmació determinada es podrà realitzar bé per correu ordinari o correu electrònic, així com per telèfon.

A efectes de comunicacions per correu ordinari o correu electrònic “The Personal” designa les següents adreces: Av. Carlemany, 68-70 Centre Comercial Illa Carlemany, Planta 2 Local 2, o bé per e-mail a: trainer@thepersonalandorra.com

L’adreça del Client a efectes de comunicacions serà la que en cada cas aquest designi en la corresponent Ordre de Compra.

Tretzena.- Responsabilitats

És obligació de “The Personal” que els continguts, les dades o les informacions respecte als productes oferts en el seu lloc web siguin fiables, vertaderes i exactes, i es fa responsable dels preus i de les característiques que s’hi anuncien.

Les parts es comprometen a complir les seves obligacions legals i contractuals generades en virtut d’aquest contracte. Si una part no compleix alguna de les seves obligacions o pretén obstaculitzar-ne el compliment per part de l’altra, aquella part generarà el dret de l’altra a reclamar una indemnització per danys i perjudicis, tant per dany emergent com per lucre cessant segons la legislació vigent.

“The Personal” posará tots els esforços comercials i tècnics al seu abast per mantenir disponibles els seus serveis mitjançant el lloc web. Tanmateix, aquesta obligació no s’aplicarà per a qualsevol falta de disponibilitat o de rendiment que sigui provocada per:

 • Inactivitat temporal del lloc web deguda a l’actualització i/o al manteniment tècnic.
 • Causes alienes al control per part de “The Personal” com força major, problemes d’accés a Internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable del titular del lloc web, accions o omissions de tercers, etc.
 • Sempre que els casos als quals s’ha fet referència siguin aliens al control i a la diligència del titular, no pertocarà indemnització de “The Personal” al client per lucre cessant, danys o perjudicis. Posat cas de tancament o de suspensió del lloc web per causes alienes a l’actuació de les parts, s’informarà puntualment al client del trasllat del servei a un nou domini, amb l’única modificació de les estipulacions d’aquest contracte pel que fa al domini en què la plataforma roman activa.

Catorzena. – Normativa aplicable

La prestació de serveis de “The Personal” a través de la seva pàgina web es regirà i s’interpretarà d’acord amb el que estableixen els Termes i Condicions establerts o, si escau, d’acord amb les condicions particulars de contractació establertes per a tals efectes. Així mateix, se seguirà el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució, d’acord amb les disposicions normatives andorranes vigents i aplicables en aquesta matèria, amb especial atenció a la normativa de protecció dels consumidors i usuaris.

Quinzena.- Tribunals competents

Per a totes les qüestions i litigis a què pogués donar lloc la interpretació, aplicació i execució del contracte atorgat entre les parts aquestes se sotmeten a la jurisdicció exclusiva dels Batlles i Tribunals Andorrans, amb referència expressa de llur propi fur, si altre fos.